Adatvédelem

Preambulum
 
A Notebookspecialista.hu Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az ügyfelek érdekeinek messzemenő figyelembe vétele alapján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
 
A Notebookspecialista.hu Kft. kijelenti, hogy az ügyfelei tudomására jutott és jogszerűen kezelt adatait harmadik személy részére nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza, azokat kizárólag gazdasági tevékenysége során, saját célra használja fel.
 
I. A tájékoztató célja
 
Jelen tájékoztató célja a Notebookspecialista.hu Kft. ügyfeleinek, az érintetteknek a tájékoztatása az adatkezelés megkezdése előtt az érintett adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
A tájékoztató meghatározza az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.
 
A tájékoztató tartalmának elfogadásával az érintett hozzájárulását adja az általa közölt személyes adatainak a jelen tájékoztatóban rögzített körben és feltételekkel történő kezeléséhez.

II. A tájékoztató hatálya

A tájékoztató hatálya a Notebookspecialista.hu Kft. által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.
 
III. Értelmező rendelkezések
 
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
 
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 
10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 
12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
 
15. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
IV. Az adatkezelés alapelvei
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 
A Notebbokspecialista.hu Kft. kijelenti, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A kezelt adatokat az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja továbbá a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 
V. Az adatkezelő megjelölése
 
Az adatkezelő a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-861429 számon bejegyzett Notebookspecialista.hu Kft.(székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20-26.; adószáma: 13556367-2-41).
 
Az adatkezelő az adatfeldolgozást saját maga végzi, adatfeldolgozóval szerződéses viszonyban nem áll.
 
VI. Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés célja az adatkezelő által működtetett www.notebookspecialista.hu honlapon nyújtott szolgáltatások, létrejött szerződések teljesítése, a honlap és a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, az érintett ügyfelek azonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, az érintettek által feltett kérdések alapján tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, termékekről, saját részre statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.
 
VII. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés időtartama
 
A Notebbokspecialista.hu Kft. kizárólag az érintettek által a www.notebookspecialista.hu honlapon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton megadott alábbi személyes adatokat kezeli:
  • név,
  • lakcím/számlázási cím,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • szállítási cím.
 
www.notebookspecialista.hu honlapon történő regisztrációhoz, valamint az adatkezelő által forgalmazott termékre vonatkozó megrendelés leadásához a fentiekben rögzített valamennyi adat érintett általi megadása és kezelése szükséges.
 
Megrendelés leadása esetén az adatkezelés időtartama az adóhatósági eljárások során alkalmazható jogkövetkezmények elévülési idejét, illetve az adóhatósági eljárás jogerős befejezését követő naptári év utolsó napja.
 
A honlapon történő regisztráció esetén az adatkezelés időtartama a regisztráció törlése naptári évének utolsó napjáig tart.
 
Hírlevélre feliratkozáshoz és termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kérdés feltételéhez név és e-mail cím megadása szükséges.
 
Hírlevélre feliratkozás esetén az adatkezelés időtartama a hírlevélről történő leiratkozás naptári évének utolsó napjáig tart, míg kérdés feltétele esetén a kérdés megválaszolását követő 180 nap.
 
Az adatkezelés időtartamának elteltét követő munkanapon az adatkezelő törli az érintett általa kezelt személyes adatait.
 
VIII. Az adatkezelés jogalapja
 
A személyes adatok Notebookspecialista.hu Kft. általi kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, amely a jelen tájékoztató tartalmának elfogadásában nyilvánul meg.
 
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
 
IX. Az érintettek jogai és érvényesítésük
 
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
Az adatkezelő Notebookspecialista.hu Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás nyújtásáért az érintett 5.000,- Ft + Áfa díjat köteles az adatkezelő részére kérelmének előterjesztésével egyidejűleg megfizetni. A már megfizetett díjat vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Ha a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
X. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntéshozatalra nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a következő pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
 
XI. Bírósági jogérvényesítés
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az előző pontban meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
 
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
 
XII. Kártérítés
 
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
XIII. A Hatóság
 
A Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
 
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
 
A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
 
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
 
Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel.
 
XIV. Adatvédelmi nyilvántartás
 
Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet.
 
Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
 
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló érintettekre vonatkozik, a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés Hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.
 
XV. Érintett nyilatkozata
 
Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok, továbbá az internetes rendszer által automatikusan rögzített adatok kezeléséhez, felhasználásához a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett hozzájárul, továbbá az adatvédelmi tájékoztató tartalmát magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.
 
Érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek, továbbá teljes körű felelősséget vállal az adatok hibáival, hiányosságaival okozott károkért és egyéb jogkövetkezményekért.
 
Az érintett kijelenti továbbá, hogy teljes cselekvőképességgel, illetve szerződéskötési képességgel rendelkezik, jognyilatkozatok megtételében korlátozva semmilyen tekintetben sincs.

XVI. Megbízható bolt program

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákoczi út 70-72., Adószám: 14868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnvezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Hozzáadás a kosárhoz, kérem várjon
Kosár mentése
kosárba